Projecten Ondersteuning aanbesteding drie VRI’s gemeente Heemstede

Drie VRI’s op de Heemsteedse Dreef in Heemstede zijn aan het einde van hun economische levensduur en worden daarom in 2021 grotendeels vervangen. Parallel daaraan worden enkele civieltechnische wijzigingen doorgevoerd en wordt de riolering en het asfalt op de Heemsteedse Dreef vervangen.

VOORBEREIDENDE (VERKEERSKUNDIGE) WERKZAAMHEDEN

Movensis heeft in 2020 de opdracht mogen ontvangen om de gemeente Heemstede te ondersteunen bij de voorbereiding en aanbesteding van deze drie nieuwe VRI’s. Onze werkzaamheden hebben we in nauw overleg met de gemeente Heemstede uitgevoerd.

We zijn het project gestart met het maken van het nieuwe verkeersregeltechnische ontwerp van deze drie VRI’s. Daarnaast hebben we geïnventariseerd welke (mast) materialen kunnen worden hergebruikt. Op basis van deze informatie zijn door ons directieramingen opgesteld die zijn gebruikt voor het collegebesluit van de gemeente Heemstede.

OPSTELLEN RAW BESTEK

Na de GO van het college van de gemeente Heemstede hebben wij het RAW bestek opgesteld voor deze drie nieuwe VRI’s. Belangrijke bijlagen bij dit bestek zijn de VRI ontwerptekeningen en het nieuwe Programma van Eisen van de VRI’s van de gemeente Heemstede. Doel van dit laatste document is dat het voor alle (markt) partijen duidelijk is welke eisen en voorwaarden er worden gesteld aan de nieuwe VRI’s van de gemeente Heemstede. Er staan verkeersregeltechnische zaken in dit document, maar ook eisen met betrekking tot de te gebruiken materialen, het onderhoud van de VRI’s en het proces dat gevolgd moet worden om VRI’s aan te leggen.

ONDERSTEUNEN BIJ AANBESTEDING

In het voorjaar van 2021 worden deze VRI’s via een meervoudig onderhandse aanvraag aanbesteed waarbij wij de gemeente Heemstede ondersteunen bij het beantwoorden van de vragen voor de Nota van Inlichtingen. Nadat de inschrijvingen door de diverse marktpartijen zijn ingediend, zullen wij deze beoordelen en de gemeente Heemstede voorzien van een gunningsadvies.

De realisatie van de nieuwe VRI’s buiten op straat is voorzien in het najaar van 2021.


Project

Opdrachtgever Gemeente Heemstede
Type VRI
Periode 2020 - 2021

Meer weten?

Jeroen
Jeroen van Willigenburg
LinkedIn